ประกันภัยรถยนต์ราชการ ภาคสมัครใจ เขาทำกันยังไง?

บ้านเรานั้นประกอบไปด้วยส่วนงานมากมาย ไม่ว่าจะภาครัฐหรือภาคเอกชน ในส่วนภาคเอกชน ก็จะเป็นบริษัทห้างร้านทั่วไป ที่เวลาจะดำเนินการอะไรของบริษัทก็ต้องทำตามข้อกำหนดของบริษัทนั้น ๆ ในส่วนของราชการเองก็เช่นกัน เพราะมีสายการบังคับบัญชาแตกออกเป็นกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ลดหลั่นความใหญ่-เล็กลงมา เมื่อพูดถึงการทำประกันรถยนต์ ในส่วนของภาคเอกชนก็ต้องทำเรื่องขออนุมัติจากผู้บริหาร โดยทำงานเป็นขั้นตอน แต่ถ้าเป็นส่วนราชการล่ะ ประกันภัยรถยนต์ราชการ ภาคสมัครใจ และภาคบังคับจะต้องทำในลักษณะไหนกันบ้าง? บทความนี้เรานำหลักการพิจารณามาให้คุณได้รับทราบเป็นความรู้กันค่ะ

ประกันภัยรถยนต์ราชการ ภาคสมัครใจ

อ้างอิงจากจดหมายของทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยสาธารณสุขจังหวัดน่านได้ส่งจดหมายหารือเรื่องการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ภาคสมัครใจ และภาคบังคับดังนี้ค่ะ

  1. กรณีเป็นประกันรถยนต์ ภาคบังคับ ทางกรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางไว้ว่า รถของทางราชการสามารถจัดทำประกันภัยภาคบังคับได้ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของส่วนงานราชการนั้น ๆ โดยรถดังกล่าวต้องเป็นรถราชการ เช่น รถส่วนกลาง, รถประจำตำแหน่ง, รถรับรอง เป็นต้น
  2. กรณีเป็นประกันภัยรถยนต์ราชการ ภาคสมัครใจ นั้น อาจต้องมีระเบียบข้อบังคับมากขึ้นมาอีกนิด เพราะในกรณีข้อ 1 นั้นต้องอ้างอิงจากข้อกฏหมายกำหนดด้วย จึงทำให้การอนุมัติเป็นไปได้ง่าย แต่ส่วนของข้อนี้ต้องให้ส่วนงานของราชการนั้น ๆ พิจารณาทำประกันภาคสมัครใจให้กับรถของราชการตามความเหมาะสม โดยมีหลักในการพิจารณาคร่าว ๆ กล่าวคือ
    • ต้องเป็นรถที่ใช้ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเท่านั้น
    • ลักษณะการใช้รถนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้
    • หน่วยงานนั้นมีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการได้ เพราะไม่สามารถตั้งงบขอเบิกพิเศษเพิ่มเติมได้
    • ถ้ามีความจำเป็นนอกเหนือจากที่คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพย์สินกำหนด ก็ให้ทำเรื่องขอพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป

โดยจากการอ้างอิงซึ่งจดหมายข้างต้นนั้น เป็นแนวทางที่มอบไว้ให้กับรถพยาบาลของทางราชการ ซึ่งเข้าตามข้อกำหนดข้างต้น จึงถือว่าสามารถจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจได้ตามสมควร ซึ่งตามระบบก็ต้องทำงานเป็นขั้นตอน อาจจะต้องมีจัดจ้างหรือมีการประมูลก็ต้องว่ากันตามระเบียบต่อไป นอกจากนี้หากเป็นรถราชการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรถพยาบาล ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องทำเรื่องเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพย์สินเพื่อการอนุมัติเฉพาะกรณี ๆ ไป

 

จะพบว่าหากเป็นรถในส่วนภาคเอกชนเอง หรือส่วนของราชการนั้น จะมีขั้นตอนการดำเนินการที่คล้ายกัน เพราะต้องนำเสนอต่อผู้บริหารหรือมีผู้อำนาจ จากนั้นก็ต้องมีการอนุมัติเป็นขั้นตอนเหมือนกัน