ประกันภัยรถยนต์ บ.กลาง คืออะไร มีไว้ทำไม?

ประกันรถยนต์ที่คุณทำเพื่อคุ้มครองรถคันโปรดนั้น มีมากมายหลากหลายประเภทด้วยกัน แบ่งเป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ที่คุณทำเป็นประกันชั้น 1, ชั้น 2+, ชั้น 3+ เป็นต้น และอีกประเภทคือประกันภัยภาคบังคับ เป็นการบังคับให้รถทุกคันต้องทำกันภัยประเภทนี้ เพื่อให้เกิดความคุ้มครองต่อร่างกาย, อนามัย และการเสียชีวิตของผู้ที่ประสบเหตุจากอุบัติเหตุนั้น ๆ  ไม่ว่าจะเป็นผู้คนในรถทั้ง 2 ฝ่าย, คนเดินเท้า เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุก็ต้องมีหน่วยงานที่มากำกับดูแลในส่วนของประกันภัยภาคบังคับ เราเรียกหน่วยงานนี้ว่า ประกันภัยรถยนต์ บ.กลาง

ประกันภัยรถยนต์ บ.กลาง

ประกันภัยรถยนต์ บ.กลาง หรือบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิขอรับค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากในบางพื้นที่ไม่มีสาขาของบริษัทประกันภัย

 

โดยวัตถุประสงค์ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย คือ

1. ให้บริการเกี่ยวกับการรับคำร้อง เป็นการรับคำร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ และดำเนินกิจการตามที่บริษัทหรือสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะได้มอบหมาย
2. ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เฉพาะการประกันภัยรถตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
3. ดำเนินกิจการอื่น ๆ ซึ่งกิจการเหล่านั้นต้องเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ

 

ประกันภัยรถยนต์ บ.กลาง เริ่มให้บริการรับคำร้องขอและจ่ายค่าสินไหมทดแทนใน ในปี พ.ศ. 2541 ต่อมาบริษัทประกันภัยประสบภาวะขาดทุนจากการรับประกันภัยรถมอเตอร์ไซต์ที่มีการเคลมที่สูงมาก จึงไม่พร้อมรับประกันความเสี่ยงรถจักรยานยนต์ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติในปี พ.ศ. 2542 บ.กลาง จึงได้ดำเนินการรับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซต์ เป็นภาระกิจเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการเฉพาะการรับคำร้องขอและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่หากส่วนแบ่งในตลาดของบริษัทประกันภัยที่มียอดจำหน่ายสูง จะมีชื่อ ประกันภัยรถยนต์ บ.กลาง ติด Top 5 กับเขา ก็เนื่องด้วยเหตุผลข้างต้นนั่นเองค่ะ

 

นอกจากนี้ยังเปิดเว็ปไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกประกัน พรบ., การยกเลิกหรือแก้ไข พรบ., ตลอดจนมีคำถามคำตอบที่เป็นคำถามถามบ่อย โดยเก็บรวบรวมมาให้คุณได้ทราบเพื่อคลายข้อสงสัยกันด้วย และคุณยังสามารถโทรติดต่อ สอบถามข้อสงสัยอื่น ๆ ผ่าน Call center ได้ที่เบอร์ 1791

 

ดังนั้นแล้วหากคุณต้องการติดต่อสอบถามอะไรเกี่ยวกับประกันภัย พรบ. หรือประกันภาคบังคับก็สามารถโทรสอบถามหรือลองเข้าไปศึกษาที่เว็ปไซต์ของ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กันได้เลยนะคะ