ในคติของสังคม เรามักมีรูปแบบของการเรียกว่าความเจริญก้าว […]...